Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Domov / Podmienky používania

Podmienky používania

/
0 Videní

Tieto všeobecné podmienky používania blogu RENEW.sk (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky využitia odkazov na internetové obchody a iné spoločnosti, ktorých ponuky produktov či iných služieb sú zverejňované prostredníctvom internetovej stránky s webovým sídlom URL: https://renew.sk/    (ďalej len „Portálu“)

Podmienky používania

1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že služby Portálu bude využívať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj týmito VOP. Najmä sa zaväzuje, že nebude obsah portálu nijako zneužívať, najmä ho nebude ďalej odplatne distribuovať, pozmeňovať, ani s nim akýmkoľvek spôsobom ďalej obchodovať s výnimkou prípadov, ktoré dovoľuje prevádzkovateľ

2. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa sa zakazuje získavanie obsahu Portálu alebo vytváranie kópií a iných rozmnožením, zhromažďovanie, spracovanie, zaraďovanie do databáz akéhokoľvek druhu.

3. Užívateľ sa zaväzuje, že sa zdrží akéhokoľvek zneužitia Portálu a Kupóny bude využívať len v súlade s ich deklarovaným účelom..

4. Akékoľvek šírenie obsahu, vytváranie kópií a iných rozmnožením, zhromažďovanie, spracovanie, zaraďovanie do databáz akéhokoľvek druhu. alebo šírenie vizuálnej časti Portálu na komerčné použitie na webových stránkach tretích strán a médií je bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa zakázané. Výnimku tvorí zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach s uvedením spätného odkazu na stránku Portálu

5. Šírenie obsahovej alebo vizuálnej časti Portalu na nekomerčné použitie je možné bez súhlasu prevádzkovateľa jedine s uvedením spätného odkazu na stránku Portálu

6. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

1. Renew.sk (ďalej len prevádzkovateľ) nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť a platnosť uvedených cien produktov či služieb. Ceny uvádzané pri produktoch sú len informatívne, boli platné v momente pridania na stránku Portálu a môžu sa kedykoľvek bez upozornenia prevádzkovateľa zmeniť. Pre aktuálne platné ceny je potrebné navštíviť stránku konkrétneho internetového obchodu či inej uvedenej spoločnosti.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveri.

3. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na serveri na dobu určitú, neurčitú alebo navždy.

4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť server, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Práva a povinnosti používateľa

1. Užívateľ berie na vedomie, že s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie portálu, dochádza pri používaní tejto stránky k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré Portál ukladá v počítači Užívateľa pri prehliadaní Portálu. Vďaka tomu si Portál na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách Užívateľa, takže ich pri ďalšej návšteve Portálu Užívateľ nemusí opätovne uvádzať. Súbory cookie môže Užívateľ kontrolovať a/alebo zmazať a/alebo znemožniť ich ukladanie a to podľa vlastného uváženia.

2. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

3. Používateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľoch (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.11.2017.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP.

V Bratislave 01.11.2017